Zapoznaj się z regulaminem programu
ITMT Academy

Regulamin

I Postanowienia ogólne

 1. 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie ITMT Academy Conlea Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdyni, zwanego dalej „Programem”.
 2. 2. Organizatorem Programu jest spółka pod firmą Conlea Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP: 9571051515 („Organizator”).
 3. 3. Oficjalny serwis internetowy Programu znajduje się̨ pod adresem: https://itmt.academy/
 4. 4. Udział w Programie jest odpłatny. Koszt udziału jest indywidualnie uzgodniony pomiędzy Uczestnikiem Programu a Organizatorem.
 5. 5. Obowiązkiem Organizatora jest zrealizowanie we wskazanym wcześniej miejscu, dacie i czasie wszystkich dni szkoleniowych, które wymienione są na stronie internetowej Programu.
 6. 6. Informacje przekazywane w trakcie dni szkoleniowych pomiędzy Uczestnikami Programu a Prowadzącymi są objęte klauzulą poufności, z zastrzeżeniem możliwości obustronnego zgodnego ujawnienia przez Uczestnika Programu i Prowadzącego.
 7. 7. Organizator zrzeka się odpowiedzialności za decyzje personalne lub biznesowe podjęte przez Uczestnika Programu jako rezultat zrealizowanych dni szkoleniowych bądź innych elementów Programu.
 8. 8. Organizator zrzeka się odpowiedzialności za treści przekazywane Uczestnikom Programu przez osoby niezwiązane z Organizatorem zarówno w trakcie, jak i poza trwaniem Programu.
 9. 9. Organizator przewiduje udzielenie wsparcia Uczestnikom Programu poprzez dostęp do kontaktu z opiekunem Programu w dni robocze.

 

II Podstawowe definicje

 1. 1. Uczestnik Programu – osoba biorąca udział w Programie, która wykupiła samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji dostęp do udziału w Programie.
 2. 2. Prowadzący – osoba prowadząca dany dzień szkoleniowy w ramach realizacji Programu.
 3. 3. Gość specjalny – uczestnik dnia finałowego, którego danych osobowych nie ujawnia się do dnia finału Programu.
 4. 4. Opiekun Programu - osoba wskazana przez Organizatora do roli osoby kontaktowej pomiędzy Uczestnikiem Programu, a

III Zasady rekrutacji do Programu

 1. 1. Podstawą uczestnictwa w Programie jest uzyskanie przez Uczestnika Programu pozytywnego wyniku procesu rekrutacyjnego przeprowadzonego przez Organizatora.
 2. 2. O przyjęciu do Programu lub odrzuceniu osoby ubiegające się o przyjęcie zostaną poinformowane drogą
 3. 3. mailową, telefoniczną lub podczas spotkania online w zależności od umowy zawartej przez Uczestnika Programu i Organizatora.
 4. 4. Osoba ubiegająca się o status Uczestnika Programu nie będzie zakwalifikowana do Programu, jeśli na podstawie przedstawionych podczas rekrutacji informacji (niepełnych lub/i nieprawidłowych) nie można potwierdzić, że Uczestnik Programu spełnia warunki rekrutacji do Programu.
 5. 5. Lista osób będących Uczestnikami Programu nie zostanie opublikowana w formie online ani offline.
 6. 6. Lista Prowadzących jest każdorazowo publikowana na stronie internetowej przed rozpoczęciem się kolejnej edycji Programu.

 

IV Przebieg Programu ITMT Academy

 1. 1. Program rozpoczyna się od Kick-offu w formie online w czasie wskazanym przez Organizatora.
 2. 2. Udział w Programie obejmuje s
 3. 3. Siedem ośmiogodzinnych dni szkoleniowych realizowanych stacjonarnie w miejscu, dacie oraz czasie wskazanym wcześniej przez Organizatora. Do dni szkoleniowych zalicza się moduły:
 • Leadershiop at Scale
 • Building Effective IT Teams
 • Becoming a Successfull Leader at change
 • Crtitical Thinking for Leaders
 • Jak zbudować wizję, żeby łączyła realizację celów osobistych i celów organizacji?
 • Creating an IT Strategy
 • Creating a product centric Organization
 • dodatkowy dzień finałowy określany jako Road to Executive Leader” będący zakończeniem edycji Programu.
 • zaproszenie na 4 kolacje networkingowe w ramach Programu oraz 7 spotkań uzupełniających moduły stacjonarne.

 

 1. 4. Spotkania odbywają się w czasie wskazanym przez organizatora w formie online. Każde spotkanie prowadzone jest przez Prowadzącego.
 1. Warunkiem właściwego przebiegu Programu jest zjawienie się przez Uczestnika na miejscu szkolenia wskazanym przez Organizatora.
 1. 5. Organizator informuje każdorazowo o ramach czasowych uruchamianych edycji Programu poprzez stronę internetową Programu.
 1. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu Programu.

 

 1. Na zakończenie Programu Uczestnicy Programu wezmą udział w ewaluacji Programu.

 

V Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. 1. W związku ze zgłoszeniem Uczestnika Programu do udziału w Programie i jego realizacją będzie mieć miejsce przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora na podstawie relacji udostępnienia tychże danych. Z chwilą udostępnienia przez uczestnika jego danych osobowych, samodzielnym administratorem tych danych będzie Organizator, czyli Conlea Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP: 9571051515. Podstawą przetwarzania danych uczestnika jest zgoda na ich przetwarzanie, wyrażona wraz ze zgłoszeniem do udziału w Programie.
 2. 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osoba, której dane dotyczą może kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: marketing@conlea.pl.
 3. 3. W związku z przetwarzaniem danych przysługują następujące prawa:
  •  cofnięcia zgody – jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody,
  •  dostępu do danych – informacji o tym, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane,
  •  sprostowania, zmiany, uaktualnienia danych,
  •  żądania usunięcia danych,
  •  żądania ograniczenia przechowywania danych,
  •  wniesienia sprzeciwu,
  •  przeniesienia danych,
  •  wniesienia skargi do organu nadzoru.
 1. 4. Zasady, podstawy, cele i warunki prawne przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane w Polityce prywatności dostępnej po adresem strony internetowej: https://www.conlea.pl/polityka-prywatnosci. Zgłaszając wolę udziału w Programie uczestnik oświadcza, że zapoznał się z tym dokumentem i rozumie oraz akceptuje jego treść.

 

VI Dane pozyskiwane w celu realizacji Programu

W oparciu o treść art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych, Uczestnik Programu oświadcza, że składając zgłoszenie do udziału w Programie wyraża zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe wykorzystanie (poprzez utrwalanie, publikowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie) przez Organizatora jego wizerunku w zakresie związanym z działalnością marketingową, reklamową i promocyjną realizowaną przez Organizatora, a dotyczącą usług świadczonych przez Organizatora i Programu. Zgoda wyrażona powyżej obejmuje prawo do wykorzystania wizerunku uczestnika utrwalonego na fotografiach, nagraniach audio i audiowizualnych wytworzonych w celu ich użycia dla celów promocji i reklamy Organizatora oraz nie obejmuje materiałów zawierających jego wizerunek i wytworzonych wyłącznie dla celów prywatnych, chyba że materiały takie zostały przez Uczestnika Programu dobrowolnie przekazane Organizatorowi.

VII Postanowienia końcowe

 1. 1. Decyzje związane z realizacją niniejszego Regulaminu, w szczególności co do zakwalifikowania Uczestników Programu do udziału w Programie, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. 2. Uczestnicy Programu mogą bez podania przyczyny zrezygnować z dalszego udziału w Programie. W takiej sytuacji Organizator podejmie indywidualną decyzję o dalszej realizacji Programu ITMT Academy.